Logo Beleef Princenhage

Statuten van Dorpsraad Princenhage

Vastgesteld tijdens Algemene Vergadering d.d. november 2016

Artikel 1: Naam en zetel 

 1. De vereniging draagt de naam Dorpsraad Princenhage, dorp in Breda. Zij is gevestigd te Princenhage, gemeente Breda.

Artikel 2: Doel 

 1. De vereniging stelt zich ten doel het (mede) bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in Princenhage, zonder zich expliciet te bekennen als aanhangster van enige politieke groepering. Onder Princenhage wordt bedoeld de wijk Princenhage met de grenzen die de gemeente Breda bij de wijkindeling hanteert.

Artikel 3: Duur 

 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 4: Middelen 

 1. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  • het behartigen van de algemene belangen van de bewoners van Princenhage, waarbij de bewoners zelf zoveel mogelijk zullen worden ingeschakeld onder andere door het bijeenroepen van de algemene vergadering;
  • het (mede) bevorderen van een goede samenwerking tussen de verschillende verenigingen en groeperingen werkzaam zijnde in het algemeen belang van Princenhage;
  • het geven van publiciteit, alsmede informatie verzamelen en verstrekken;
  • het in stand houden en bevorderen van een goed ecologisch milieu, onder andere op het gebied van luchtverontreiniging, geluidshinder, beplantingen enzovoorts;
  • het waar nodig trachten te (doen) verbeteren van verkeerssituaties;
  • het waar nodig trachten te (doen) verbeteren van gemeenschapsvoorzieningen, in het bijzonder gemeenschaps- en sportaccommodaties en het gebruik hiervan te stimuleren;
  • het bevorderen van het onderling contact tussen wijkbewoners;
  • het kunnen adviseren en steun verlenen aan buurtvertegenwoordigende en functionele groepen/organisaties;
  • het leggen en/of onderhouden van contacten met de gemeentelijke en/of officiële instanties;
  • alle andere wettige middelen welke voor het doel bevorderlijk zijn.

Artikel 5: Geldmiddelen

 • De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  • a. subsidies en giften;
  • b. gekweekte rentes;
  • c. bijdragen van de leden;
  • d. schenkingen, legaten, erfstellingen en dergelijke, waarmee het kapitaal van de vereniging kan wordenvergroot;
  • e. alle andere aan de vereniging toevallende baten.

Artikel 6: Verenigingsjaar

 1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

Artikel 7: Leden

 1. 1. De vereniging kan bestaan uit:
  • leden die woonachtig zijn in Princenhage;
  • leden al of niet woonachtig in Princenhage die functionele groepen, organisaties of samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen, welke in het belang van de Princenhaagse gemeenschap werkzaam zijn en door het bestuur als lid zijn geaccepteerd.
 2. De aanmeldingsprocedure en aannameprocedure van nieuwe leden wordt in het huishoudelijk reglement vastgesteld.
 3. Uitsluitend meerderjarigen kunnen lid zijn.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar noch vatbaar voor vererving.
 5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden zijn opgenomen; bij adreswijziging van de leden dienen zij hiervan het bestuur schriftelijk kennis te geven.

Artikel 8: Stemrecht

 1. Stemgerechtigd zijn uitsluitend:
  • de in artikel 7 genoemde leden;
  • het stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 9: Beëindiging lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
  • a. gedurende drie opeenvolgende jaren niet te verschijnen op de algemene vergadering;
  • b. opzegging door het lid;
  • c. opzegging namens de vereniging, deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor een lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen;
  • d. ontzetting, deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan te allen tijde geschieden.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 5. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet geëist kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en tegen een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat voor de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 10: Het bestuur

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal zeven leden. De samenstelling van het bestuur dient bij voorkeur te bestaan uit:
  • a. minimaal 2 bestuursleden van diverse functionele groepen, organisaties of samenwerkingsverbanden, welke in belang van de Princenhaagse gemeenschap werkzaam zijn;
  • b. minimaal 2 bestuursleden die geen groepering of vereniging vertegenwoordigen maar als bewoner participeren;
  • c. minimaal een bestuurslid uit het bestuur van de te Princenhage, gemeente Breda, gevestigde stichting “Stichting wijkblad Princenhage”;
  • d. de bedoelde bestuurleden behoeven op het moment van hun benoeming nog geen lid te zijn.
 2. Bestuursleden worden gekozen voor vier jaar en zijn nog éénmaal herkiesbaar. Wanneer geen kandidaten zich aanmelden, is het bestuurslid nog éénmaal herkiesbaar. Het rooster van aftreden wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
 3. Alleen de voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, terwijl de overige bestuurleden hun werkzaamheden in onderling overleg verdelen.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt wanneer het lidmaatschap van de functionele groepen, organisaties of samenwerkingsverbanden eindigt.
 5. Bestuurleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en worden ontheven uit hun functies.
 6. Terzake van schorsing of ontheffing besluit de algemene vergadering met de meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 7. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontheffing heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 8. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf aftreden. Dit dient schriftelijk te geschieden.
 9. Het bestuur is bevoegd alle administratieve werkzaamheden, of een gedeelte hiervan, door derden te laten verrichten.

Artikel 11

 1. Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging en met de behartiging van de belangen van de vereniging in de ruimste zin en is – mits met goedkeuring van de algemene vergadering- bevoegd tot het afsluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaars verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
 2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
  • a. hetzij de voorzitter en secretaris;
  • b. hetzij de voorzitter en penningmeester;
  • c. hetzij de vicevoorzitter en secretaris en;
  • d. hetzij de vicevoorzitter en penningmeester.

Artikel 12: Bestuursvergaderingen

 1. Het bestuur vergadert minstens vier keer per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodigt acht of minimaal drie overige bestuursleden dit schriftelijk verzoeken. Aan dit verzoek dient binnen vier weken te zijn voldaan.
 2. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een aan de orde zijnd onderwerp te sluiten, tenzij het bestuur in meerderheid anders beslist.
 3. Bij staking van stemmen wordt herstemd. Indien dan de stemmen wederom staken, wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering, welke binnen één maand moet worden gehouden maar niet eerder dan acht dagen na die waarin de stemmen staakten, nogmaals gestemd. Ingeval de stemmen dan opnieuw staken, beslist de voorzitter.

Artikel 13: De algemene vergadering

 1. Het bestuur is verplicht tenminste een maal per jaar over te gaan tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Een van deze vergaderingen dient plaats te vinden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet zij, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over het door haar in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. Voorts is het bestuur gerechtigd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering zo dikwijls zij dit nodig oordeelt. De oproepingstermijn voor een dergelijke vergadering mag niet korter zijn dan twee weken. Het bestuur is eveneens verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, indien daartoe tenminste 30 stemgerechtigde leden een schriftelijk verzoek onder opgave van de te behandelen onderwerpen bij het bestuur wordt ingediend. Binnen veertien dagen dient het bestuur aan een dergelijk verzoek te voldoen. De termijn waarbinnen de vergadering dient plaats te vinden, mag niet meer bedragen dan vier weken. Blijft het bestuur in gebreke deze vergadering bijeen te roepen, dan kunnen de leden na verloop van genoemde datum zelf de vergadering beleggen met inachtneming van de bepalingen van de wet en deze statuten. De bijeenroeping van de algemene vergadering door het bestuur, welke bijeenroeping de te behandelen onderwerpen dient te vermelden, worden aangekondigd in een of meer bladen welke in Princenhage verschijnen. Toehoorders zijn die natuurlijke personen die zich bij het belang van de Princenhaagse gemeenschap betrokken voelen. Zij hebben het recht de algemene vergaderingen bij te wonen en mogen aldaar enkel en alleen dan het woord voeren indien zij daartoe toestemming hebben verkregen van de voorzitter.

Artikel 14: Stemmingen

 1. Tenzij in de statuten anders is vermeld, worden besluiten steeds genomen met gewone meerderheid van stemmen. Stemmingen over personen geschieden steeds schriftelijk, waartoe door de vergadering een stemcommissie van drie leden wordt benoemd. Deze commissie overtuigt zich ervan dat het aantal uitgebrachte stemmen in overeenstemming is met het aantal leden dat de presentielijst heeft ondertekend. De commissie maakt tevens de uitslag bekend van de stemming. Stembiljetten die niet of niet volledig zijn ingevuld worden ongeldig verklaard. Indien echter over personen gestemd dient te worden en er slechts één persoon kandidaat (per vacature) is, kan stemming bij acclamatie plaatsvinden. Stemmingen over zaken geschieden bij acclamatie. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Bij de tweede stemming wordt gekozen uit de twee personen die de meeste stemmen hebben gekregen. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen. Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 15: Werkgroepen

 1. Het bestuur is bevoegd teneinde activiteiten te ontplooien in het belang van de Princenhaagse gemeenschap, werkgroepen in te stellen of op te heffen. De instelling of opheffing daarvan behoeft de goedkeuring achteraf van de algemene vergadering.
 2. De wijze van samenstelling, de werkwijze, de verantwoording tegenover het bestuur en de opheffing van werkgroepen wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Artikel 16: Kascommissie

 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 3. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts onder gelijktijdige benoeming van een andere commissie.

Artikel 17: Statutenwijziging

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden ingebracht dan door een besluit van de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet inwerking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte zijn de in artikel 11 genoemde bestuursleden bevoegd.

Artikel 18: Ontbinding

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de afwikkeling door een of meer door het bestuur aan te wijzen liquidateuren.
 3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de bestemming van het batig saldo.

Artikel 19: Huishoudelijk reglement

 1. De algemene vergadering dient een huishoudelijk reglement vast te stellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en deze statuten.

Artikel 20: Slotbepaling

 1. In alle gevallen waarin deze statuten en/of het huishoudelijk reglement en/of in andere door het bestuur van de vereniging vastgestelde voorschriften, bepalingen en voorwaarden niet is voorzien, alsmede bij twijfel omtrent de uitleg van enige bepaling van deze statuten en/of bedoelde reglementen, beslist de algemene vergadering van deze vereniging in hoogste instantie.