Logo Beleef Princenhage

Privacyverklaring

Dit is het privacy-beleid van Beleef Princenhage.

Dit privacy-beleid verschaft informatie over de persoonsgegevens van de gebruikers van onze website en onze dienstverlening, die we verzamelen, gebruiken, bewaren, beveiligen en openbaar maken (verwerken). Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke wensen en behoeften. Beleef Princenhage gaat daarbij zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacy-beleid kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Beleef Princenhage raadt je aan dit privacy-beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacy-beleid wordt de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacy-beleid is voor het laatst gewijzigd op 30 maart 2023.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacy-beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van gebruikers van onze website en diensten, die Beleef Princenhage verwerkt. Hieronder vallen zowel persoonsgegevens die offline worden verzameld via bijvoorbeeld de klantenservice, als gegevens die online worden verzameld door marketingcampagnes, advertentiecookies op onze website, onze “branded” webpagina’s, op platforms van derden en onze mobiele applicaties. Op de Beleef Princenhage-website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacy-beleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens

Beleef Princenhage, gevestigd aan de Haagsemarkt 5, 4813 BA Breda, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy-beleid. Beleef Princenhage verwerkt persoonsgegevens in haar rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de  ‘AVG’).

Je toestemming

Door gebruik te maken van onze site(‘s) of door op andere wijze persoonsgegevens aan Beleef Princenhage te verstrekken (online danwel offline), stem je er uitdrukkelijk mee in dat Beleef Princenhage uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met dit privacy-beleid.

Beleef Princenhage zal alleen je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of delen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Veelal zullen wij hierbij je toestemming vragen, maar soms zijn er andere gronden die de verwerking van je persoonsgegevens rechtvaardigen. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van gevoelige aard als bedoeld in de AVG (bijvoorbeeld gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid, betreffende strafrechtelijke veroordelingen, van financiële of economische aard etc.), zullen wij steeds je expliciete toestemming vragen (gezondheid, en andere gevoelige informatie). Je bent niet verplicht om dergelijke toestemming te verstrekken, maar als je besluit dat niet te doen, dan kan dat onze dienstverlening beperken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Alle informatie waarmee een natuurlijk persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is en die wij nodig hebben om onze diensten te leveren. Dit zijn de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum (bij activiteiten voor kinderen)

Waarvoor verwerken je persoonsgevens?

Wij hebben je persoonsgegevens nodig om onze diensten te kunnen verlenen en voorts om:

 • Wettelijke verplichtingen en beroepsregels na te komen
 • Marketing- en business developmentdoeleinden na te streven
 • Onze digitale nieuwsbrief Aogse Uitloper via LaPosta.nl aan je te verstrekken
 • Tevredenheidsonderzoeken te verrichten
 • Overige diensten

Op welke gronden verwerken we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens mogen alleen door ons verwerkt worden als daar een rechtsgrond voor aanwezig is.

De door Beleef Princenhage te verwerken persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Met je toestemming
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang
 • Vanwege een wettelijke verplichting
 • Voor de uitvoering van de met Beleef Princenhage aangegane overeenkomst, zoals – bijvoorbeeld – een lidmaatschap.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren kan het nodig zijn dat je persoonsgegevens met derden worden gedeeld. Dat kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen zijn:

 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Om onze dienstverlening uit te voeren (externe leveranciers)
 • Om door derden bijeenkomsten (mede) te laten organiseren

Met deze derden, waaronder onze leveranciers, zijn wij een verwerkersovereenkomst aangegaan in het kader van de AVG. Zij zijn derhalve ook verplicht de persoonsgegevens conform de AVG te verwerken.

Tot slot maken wij ook gebruik van het statistiekenprogramma Koko Analytics. Je IP-adres wordt echter geanonimiseerd en wij delen geen persoonsgegevens met Koko Analytics.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaarplicht of bewaartermijn dan wel niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, verwerkt en vastgelegd. Ter nakoming van de administratie- en identificatieverplichtingen bedraagt de verwerkingsduur 10 jaar,  nieuwbrieven en marketing tot je je afmeldt.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te voorkomen.

Welke rechten heb je?

Als betrokkene heb je het recht om je gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Je verzoek zal op grond van de wet worden beoordeeld en indien mogelijk tegemoet worden gekomen. Mocht je klachten hebben over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring?

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over dit privacy-beleid of een verzoek willen doen ter uitvoering van een recht, dan kun je dat schriftelijk aan ons kenbaar maken via info@beleefprincenhage.nl.