Logo Beleef Princenhage

Ledenvergadering Dorpsraad Princenhage 2024

Op dinsdagavond 28 mei 2024 is er om 20:00 uur in de Vlaamse Schuur van Gemeenschapshuis De Koe een algemene ledenveradering van Dorpsraad Princenhage. Alle inwoners van Princenhage zijn uitgenodigd om deze ledenvergadering bij te wonen.

Agendapunten Ledenvergadering Dorpsraad Princenhage 2024

 • Opening & mededelingen door voorzitter
 • Notulen algemene vergadering 2023
 • Terugblik over het afgelopen jaar
 • Financieel verslag en kascontrole Dorpsraad
 • Mutatie bestuursleden, zittingsschema
 • Wijkagent en handhaving BOA
 • Ontwikkelingen nieuwbouw Sporthal
 • Waterhuishouding Princenhage
 • Suggesties voor het wijkplan
 • Rondvraag
 • Sluiting