Logo Beleef Princenhage

Notulen Dorpsraad Princenhage Ledenvergadering 2023

Op donderdagavond 16 maart 2023 om 20.00 uur
In Gemeenschapshuis De Koe Ambachtenlaan 1, Vlaamse Schuur

 • Opening & mededelingen door voorzitter Marian Verheij
  Marian Verheij opent de vergadering en heet iedereen welkom.
  Marian Verheij nodigt de aanwezigen uit voor 3 april 2023. Dan komen de wethouders naar Princenhage voor de schouw op de fiets.
  Er wordt om ca. 14:15 uur gestart bij De Koe. Van daaruit gaat het naar de Mormoonse Kerk, de Ettensebaan (vanwege de toenemende verkeersdrukte), ’t Fort (met het oog op de voorgenomen nieuwbouw voor doelgroepen), de geplande sporthal, de Pluktuin en de route eindigt bij Het Roode Hert.
 • Notulen algemene vergadering 2022
  De notulen worden zonder aanvullingen of correcties goedgekeurd.
 • Terugblik over het afgelopen jaar
 • Marian presenteert de sheet met het nieuwe mailadres van de Dorpsraad.
  Ze vertelt dat er een eigen website in de maak is. Tot die tijd zijn we te vinden via de website van het wijkblad.
 • Er is een aanvraag voor nieuwe vlaggenmasten gedaan bij het Dorpsplatform.
  Jan Gommers en Friedo hebben een bedrijf gevonden dat roterende vlaggenmasten kon leveren. Inmiddels hangen de veilige vlaggenmasten aan de kerk.
 • Herinrichting van straten is een blijvend heikel punt.
 • De Dorpsraad heeft opgetrokken met de gemeente in de zoektocht naar nieuwe straatnamen voor de nieuwbouw bij Heilaar.
 • Pastoor Bouwmanstraat is vergroend.
 • Het bekleden van het trafohuisje bij de Doelenstraat met een foto loopt nog steeds
 • Ontwikkelingen Sporthal komen later in de vergadering terug.
 • Er ligt een plan voor het ontwikkelen van het grasveldje in de Posthoornstraat tot een speelplek.
 • Over het wat verwaarloosde speelveldje bij de Balk is volgende week een gesprek.
 • De Dorpsraad onderhoudt contact met de wijkboa’s en de wijkagent. Helaas verloopt het vaak wat stroef, zeker in vergelijking met hoe het vroeger ging. Met de stadsmarinier verloopt het beter.
 • De naald in het Mertersempark is hersteld, het antieke hek is waarschijnlijk blijvend verdwenen. De ‘golf’bankjes zijn door hetzelfde lot getroffen. Deze worden wel vervangen.
 • De kermis is voortaan op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.
  Er zijn goede afspraken gemaakt over het geluid en de muziek. De botsauto’s komen niet meer terug. De positie van de attracties is aangepast zodat er ook plek is voor de terrassen.
 • Er is een lobby gaande voor herinrichting van de buitenruimte Tinnegieterstraat en Koperslagerstraat
 • Er komen bloembakken op de halve cirkels bij het oude gemeentehuis om het parkeren in betere banen te leiden.
 • Vanuit het Windmolen A16 project is als genoegdoening een budget ter beschikking gesteld om bomen te planten in Princenhage. Er zijn diverse locaties aangewezen hiervoor. Marian roept de aanwezigen op om aan te sluiten bij het wandelrondje op zoek naar nog meer locaties.
 • Verkeer Ettensebaan heeft de aandacht (zie ook Mededelingen).
 • Rondom de ontwikkelingen op het Luciaterrein heeft de Dorpsraad goede contacten met de projectontwikkelaar.
 • Rondom het Project Haga loopt het wat minder soepel helaas.
 • Samen met de OVP zijn er weer kerstbomen ingezameld. Helaas waren er maar 5 kinderen. Bijna niemand wist ervan. Hier werd het Wijkblad ook node gemist.
 • De Dorpsraad heeft weer meegewerkt aan de nieuwjaarsbijeenkomst Princenhage Ontmoet.
 • De Dorpsraad heeft de Open Monumentendag mede georganiseerd.
 • Windmolens A16 gelden, zie eerder.
 • De vier bankjes die de Dorpsraad aan Princenhage heeft gegeven zijn eindelijk geplaatst. Andere bankjes zijn hersteld.
 • Financieel verslag Dorpsraad.
  • Er wordt gevraagd naar wat Bureaukosten zijn.
   Dat gaat om printpapier, gasten een drankje aanbieden (bijv. na een schouw) etc.
  • Jan Verheij en Patrick van den Boogaard hebben de boeken gecontroleerd. Alles was in orde daarom hebben zij een verklaring opgesteld waarin zij adviseren decharge te verlenen aan de penningmeester.
  • Er is een nieuw lid voor de Kascommissie nodig omdat Jan Verheij de maximale twee jaar zitting heeft gehad. Mechel van Dort meldt zich aan.
 • Mutatie bestuursleden, zittingsschema.
 • Dafni Jansen is verkiesbaar als lid. De aanwezigen stemmen in met haar lidmaatschap.
 • Wijkagent en handhaving.
  De wijkagent, Lisette Ooms, heeft slechts 20% van haar tijd beschikbaar voor haar taak als wijkagent. Aan het werkgebied is Heilaar en Westerpark toegevoegd.
  De belangrijkste taken zijn strafbare feiten op het gebied van mishandeling, bedreiging, vernieling, agressie en drugs.
  De oude invulling van de functie van de wijkagent wordt zéér gemist.
  De Boa Mirthe Prinse heeft hetzelfde werkgebied. Haar taken behelsen jeugdoverlast, vuurwerk, parkeren en afval.
  Het afgelopen jaar zijn de volgende meldingen gedaan:
  • 24 auto-inbraken
  • 2 scooter diefstallen
  • 31 vernielingen
 • Ontwikkelingen Sporthal.
  Toine Jansen en Annette Peters geven hun presentatie over wat de werkgroep het afgelopen jaar heeft gedaan.
  • Er is een plan geschreven voor de ontwikkeling van een sporthal. Hieruit is een burgerinitiatief tot stand gekomen. Vanuit dit initiatief is momenteel een haalbaarheidsstudie gaande. Bijvoorbeeld naar de financiën, bezettingsgraad, koppeling scholen met sportonderwijs, in kaart brengen eventuele alternatieve locaties etc.
  • Eind vorig jaar is een motie ingediend door de gemeenteraad om Burgemeester & Wethouders te sommeren enige haast te maken met het een en ander.
  • Deze zomer wordt het eindrapport verwacht.
  • In het derde kwartaal van 2023 wordt een uitspraak van de raad over de vertreklocatie verwacht. In het vierde kwartaal wordt dan de inspraak voor belanghebbenden (omwonenden, bedrijven) georganiseerd.
  • Toine geeft aan dat hij verwacht dat een definitief besluit nog zeker twee jaar op zich zal laten wachten.
  • Herontwikkeling van de Doelen wordt later pas onderzocht. Ook hier zullen omwonenden en belanghebbenden bij betrokken worden. Realisatie zal pas plaatsvinden na opening van de nieuwe sportaccommodatie.
  • In antwoord op een vraag uit de zaal: De Dorpsraad blijft er bij de gemeente op aandringen dat de zij de omwonenden en andere belanghebbenden blijft betrekken bij de ontwikkelingen.
  • Marian geeft aan dat de Dorpsraad belangen behartigt maar niet de spreekbuis van de gemeente is. Het is aan de gemeente de omwonenden en de belanghebbenden te informeren.
 • Plan van aanpak kennis en leertraject Princenhage. (energieagenda)
  • Erik van Stokkom geeft een presentatie over het plan rondom het verduurzamen van huizen in Princenhage. Hij is projectleider bij het kennis- en leertraject hiervoor. Dit traject is ook voortgekomen uit het budget rondom het plaatsen van windmolens langs de A16.
  • Hij vertelt aan de hand van een filmpje hoe in kaart wordt gebracht waar een woning energie lekt. Met de uitkomsten van deze test wordt een plan gemaakt om hier iets aan te doen.
  • Ze zoeken 20 woningen (huur en koop) in Princenhage waarin nog weinig is gedaan aan verduurzamen. Met de uitkomsten en resultaten van het verduurzamen van deze twintig woningen wordt een plan geschreven voor het verduurzamen van nog meer woningen.
  • Het is de bedoeling dat de opbrengst van de windmolens wordt ingezet voor subsidies en tegemoetkomingen voor bewoners om de adviezen voor verduurzamen uit te voeren in hun woning.
 • Hoe info wijkblad verspreiden?
  • Veel mensen krijgen sinds het verdwijnen van de papieren versie van het Wijkblad niet meer mee wat er allemaal gaande en te doen is in Princenhage.
  • Er worden post-its rondgedeeld waarop mensen kunnen aangeven op welke manier zij het liefst de informatie zouden krijgen of waar ze deze zouden willen kunnen vinden.
 • Rondvraag.
  • Er wordt aandacht gevraagd voor het kapot gereden grasveld bij het Boendermakerpad.
  • Marian vraagt haar te mailen, dan geeft zij het door aan de wijkbeheerder.
  • Er wordt aandacht gevraagd voor de gele streep in de Doelenstraat
  • Marian geeft het door aan de gemeente.
  • Was er niet een werkgroep voor een website oid van de Dorpsraad?
  • Er is enig overleg geweest over een digitale informatiezuil op de Haagsemarkt maar deze bleek al snel veel te duur.
 • Sluiting.
  Marian dankt alle aanwezigen en de sprekers en sluit de vergadering.